جک های سقفی

جک های سقفی

در قالب بندي بتن همیشه پیش بیني درباره مقاومت قالب بندي با در نظر گرفتن وزن قالبها و همچنین وزن وارده پس از عملیات بتن ریزي از اصول بنیادین این رشته مي باشد . به همین دلیل براي ایمن و مقاوم تر کردن زیر ســقف ها ، تیرها و دالها ، از جک هاي سقفي استفاده از دو لوله با قطر هاي متفاوت تشکیل شده است ً مي شود . که عموما که به صورت کشویي داخل هم حرکت مي کنند . جک هاي تولیدي به دو گروه کلي تقسیم مي شوند : گروه اول جک هاي تولیدي ، جک هاي رزوه اي و گوه اي هستند که براي مقاومت در برابر نیروي عمود بر سطح در نظر گرفته شده اند و در زیر سقف ها ، تیرها ، دالها و جاهایي که نیروي عمود بر سطح اعمال مي شود مورد کاربرد دارد . گروه دوم شامل : جک هاي لولایي و دوبل ( شاقول کننده ) هستند که براي حایل کردن دیوارها و درگاهي مواقع جهت حایل کردن ستون ها و بطور کلي در محلهایي که نیروي جانبي وارد مي شود و امکان آسیب رسیدن به سازه وجود دارد این نوع جک ها مورد استفاده قرار مي گیرد که در برابر باز شــدن قالب بر اثر وزن خود قالب و فشارهاي هیدرو استاتیک وارده از سوي بتن به صورت جانبي جلوگیري مي کند. در این گروه از جکها براي اســتحکام بیشتر از دو مهره چدني در هر قسمت جک استفاده شده است . جک هاي تولیدي با کیفیت و دقت بالا در اندازه هاي مختلف بر اســاس نیاز مجریان پروژه هــاي عمراني تولید و عرضه مي گردند . فاصله محور تا محور ســوراخها در جک ها 10 سانتي متر اســت که براي اتصال و تنظیمات آن از پین متصل و رزوه اســتفاده مي شــود . جک هاي استاندارد تولیدي به شرح زیر مي باشد که بر حسب نیاز جک هاي خاص متناسب با کارهاي مختلف نیز طراحي و تولید خواهد شد . جک رزوه اي ساده 1- جک رزوه اي تي دار 2 -جک لولایي 3- جک گوه اي ساده 4 -جک گوه اي تي دار 5 -جک لولایي دوبل

جک های سقفی