تجهیزات قالب بندی مدولاربتن /براکت وزیرپایی توری- پین وگوه -گیره لوله

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن /براکت وزیرپایی توری- پین وگوه -گیره لوله

ترکیب این دو محصول با هم امکان مانور بر روي قالب را براي کارگر از ترکیب لوله و پروفیل ً ایجاد مي کند . به این ترتیب که براکت معمولا ساخته مي شــود و زیرپایي توري فلزي روي براکت قرار مي گیرد تا بتوان در ارتفاع بر قالب بندي نظارت داشت . پین و گوه: از این قطعــه جهت دوختن ( اتصال ) قالبهــاي مدولار به یکدیگر استفاده مي شود . گیره متوسط : از این قطعه بوسیله لوله هاي آنترپوز جهت هم راستا قراردادن قالبها و ریسماني نمودن آن استفاده مي شود .

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن /براکت وزیرپایی توری- پین وگوه -گیره لوله