تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - بولت ومهره بولت

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - بولت ومهره بولت

در مواردي که حجم بتن ریزي بالایي مورد نظر اســت مطمئنا نحوي جلوي فشــار بتن به قالب را گرفت تا مانع از بازشــدن قالب شود. براي این منظور از قطعاتي به صورت پیچ و مهره با عنوان بلت و مهره بلت استفاده مي شود که از میلگرد مقاوم با قطر 61 میلي متر و در طولهاي مختلف ساخته می شود . مهره نیز از جنس چدن نشکن است. مهره و بلت بیشتر در مکانهایي که فشارهاي هیدرو استاتیکي به صورت جانبي وارد مي شوند به کار مي روند . کاربرد آن در دیوارهاي بتني با قالب بندي دوطرفه مي باشد.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - بولت ومهره بولت