تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - فیلر

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - فیلر

در برخي مواقع در قالب بندي کف تیرها یا آویز ها و دیوارها و ســایر اجزاي ساختمان فضایي باقي مي ماند که قالب بندي توســط قالبهاي مدولار که عرض آنها مضربي از 5 است امکان پذیر نیست لذا جهت قالب بندي فضاي مورد نظر از یک قطعه اي به نام فیلر که در اصطلاح قالب بندي به معناي پرکننده است استفاده مي شود کاربرد این قطعه در اجزا و نقاط مختلف یک سازه اعم از تیرها، دالها ، آویزهاي تیر ، دیوارها و ... مورد استفاده مي باشد .

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - فیلر