تجهیزات قالب بندی مدولاربتن / داربست های مدولار - مثلثی

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن / داربست های مدولار - مثلثی

داربست مثلثی ساده ترین وارزان ترین نوع متداول ازنظر تولید وعملکرد می باشد ، این سیستم درکفراژبندی دال های بتنی تکراری واجرای سقف های وسیع ومرتفع وتابلیه های پل ها و... به راحتی باقالب های بتن ترکیب شده و به صورت میز های مدولار(باکس)توسط کارگر ساده منتاژ می شود، باکس های منتاژ شده به صورت جداگانه کنارهم قرارگرفته وبرحسب فاصله بایکدیگروآرایش چیدمان می توان باربری آنها را تا 14 تن برمترمربع افزایش داد.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن / داربست های مدولار - مثلثی