تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - قالب مدور یاگرد

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - قالب مدور یاگرد

درمورد سازه های مدوری که قطر آنها کمتراز2 متر می باشدبنا به سفارش قالبی مخصوص وباکیفیتی بالا طراحی وتولید می گردد.البته درموردستون های گردی که مورد مصرف بیشتری نسبت به بقیه دارند باید اشاره کنیم که ساخت این ستون ها روی خط تولیدبوده وبه صورت آماده دراختیارمجریان قرارمیگیرد.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - قالب مدور یاگرد