تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های درونی

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های درونی

کاربرد این قطعه برای گوشه های داخلی مثلا دراتصال دیوارها به یکدیگرازاین نوع کنج استفاده میگردد.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های درونی