تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های بیرونی

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های بیرونی

اندازه این قطعه مورد استفاده 1/5*5*10 و درگوشه های بیرون که نیاز به پخ دارند ازاین قطعه استفاده می شود،ویژگی این قطعه جلوگیری ازخروج شیره بتن از گوشه ها وزیبایی وعدم آسیب پذیری سطح بتن ازاین مدل استفاده میگردد.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - کنج های بیرونی